RODO - Klauzula informacyjna dla Klientów Remos s.c.

dodano: 24-05-2018 16:10 liczba wyświetleń: 905

Klauzula informacyjna dla Klientów Remos S.C.


Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Remos S.C. Dariusz Moskowski Katarzyna Moskowska, adres: Średzka 44, 54-017 Wrocław, zwana dalej Administratorem. 

 

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Państwa doradcą i / lub pod adresem e-mail domar@remos.pl a także pisemnie na adres punktu sprzedaży – Remos Exclusive Doors, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, Galeria Wnętrz Domar – poziom 0 oraz pod adresem e-mail biuro@remos.pl lub  pisemnie na adres punktu sprzedaży – Remos, ul. M. Płońskiego 29, 54-002 Wrocław.

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

5. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 

6. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy jak na przykład: montażyści czy firmy księgowe. 

 

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.