KONKURS - TAM SĄ DRZWI - zaprojektuj drzwi i wygraj nagrody

dodano: 01-06-2018 10:58 liczba wyświetleń: 259

KONKURS  -  TAM SĄ DRZWI - zaprojektuj drzwi i wygraj nagrody. Szczegóły i Regulamin konkursu ponizej.

 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
„TAM SĄ DRZWI”
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „TAM SĄ DRZWI”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma REMOS S.C. Dariusz Moskowski, Katarzyna Moskowska, z siedzibą We Wrocławiu, przy ul. Średzkiej 44, 54-017 Wrocław, NIP 894-299-81-55, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Sponsorem nagrody w Konkursie jest firma REMOS S.C. Dariusz Moskowski, Katarzyna Moskowska - Organizator.
 3. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 
§ 2
CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01-06-2018r. o godz. 20:00 i kończy 20-06-2018r. o godz. 20:00
 2. Osoby biorące udział w Konkursie mogą zdobyć nagrody, o których mowa w § 6 poniżej, przyznanych przez Komisję Konkursową.
 3. Trzech laureatów konkursu wyłoni komisja. O wygranej w Konkursie, Zwycięzca powiadomiony zostanie przez Organizatora telefonicznie lub poprzez widomość e-mail w dniu 21 czerwca, a jego projekt opublikowany na stronie Facebook - Remos Exclusive Doors. Ogłoszenie drugiego i trzeciego miejsca oraz wręczenie wszystkich nagród odbędzie się podczas tegorocznej Nocy z Designem w Galerii Wnętrz Domar przy ul. Braniborskiej 14 – 22 czerwca 2018 w salonie firmowym Remos Exclusive Doors o godz. 21:00.
 
§ 3
KOMISJA KONKURSOWA
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z
trzech osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”). W skład Komisji wchodzą: przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący Komisji oraz sekretarz Komisji.
 1. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu,
c) ocena nadesłanych prac projektów drzwi i wybór zwycięzców Konkursu.
 
§ 4
UCZESTNICY KONKURSU
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwani: „Uczestnicy”).
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia do Konkursu Regulamin. Zgłaszając się do konkursu uczestnik akceptuje regulamin.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.
 
§ 5
ZASADY KONKURSU
 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
1) wykonać projekt drzwi wewnątrzlokalowych (wzór, styl, kolor - dowolny, format plików PDF, JPEG lub PNG) i wysłać go na adres email:  domar@remos.pl z dopiskiem „TAM SĄ DRZWI” wraz ze swoimi danymi kontaktowymi: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu oraz miasto pochodzenia,
2) spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
3) polubić stronę - https://www.facebook.com/remosexclusivedoors/ 
4) wyrazić zgodę na:
a) udostępnianie nadesłanych prac przez Organizatora na stronie organizatora i w mediach społecznościowych oraz udzielenie nieodpłatnej licencji na udostępnianie i rozpowszechnianie pracy Uczestnika,
b) wyrazić zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w celu ogłoszenia wyników.
 1. Projekty drzwi naruszające przepisy prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z Regulaminem, a w tym niespełniające wymogów, nie będą uwzględniane w Konkursie.
 2. Uczestnik może dodać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.
 
§ 6
NAGRODA
 1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego projekt drzwi zostanie nagrodzony na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Konkursową. Wybór Laureatów nastąpi większością głosów.
 2. Zwycięski projekt drzwi zostanie wyprodukowany w przeciągu 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu, a drzwi zamontowane w salonie Remos Exclusive Doors we Wrocławiu.
 3. Organizator przyzna:
 1. główną nagrodę pieniężną o wartości 550 zł dla laureata Konkursu, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.).
 2. nagrodę za drugie miejsce – voucher podarunkowy obejmujący nocleg we Wrocławiu w jednym z apartamentów ARAVEL, w terminie ustalonym przez laureata i organizatora konkursu,
 3. nagrodę za trzecie miejsce – klamka od Linea Cali, model IBIS.
 4. Wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.).
 5. Organizator konkursu jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.
 6. Organizator konkursu sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.
 7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy.
 9. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania nagród, jest Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem rozpoczęcia konkursu.
 10. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej podczas Nocy z Designem w Galerii Wnętrz Domar przy ul. Braniborskiej 14 – 22 czerwca 2018 w salonie firmowym Remos Exclusive Doors o godz. 21:00. W przypadku nieobecności zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w terminie do 5 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub nr telefonu.
 11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody.
 
§ 7
PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając zdjęcia projektu drzwi oświadcza, iż jest on jego autorstwa. 
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczony przez niego projekt drzwi nie narusza praw osób trzecich.
 3. Laureat konkursu z chwilą wydania nagrody wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich do zdjęć drzwi, które zostały nagrodzone w konkursie. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora konkursu następuje w momencie ogłoszenia listy zwycięzców konkursu (Laureatów), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe korzystanie przez Organizatora konkursu z zamieszczonych przez Uczestników zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 5. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania zdjęć bez ich podpisania imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez rekompensaty dla Uczestników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.remos.pl
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora firmy REMOS w Galerii wnętrz Domar we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14 (poziom 0) oraz na stronie internetowej www.remos.pl, w zakładce „aktualności”.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.